ارسال شکایات و یا پیشنهادات

به منظور بهره وری بیشتر و استفاده از نظرات مشتریان و بازدید کنندگان عزیز ، هر گونه شکایت و یا نظرات  را می توانید به روش های ذیل اقدام کنید :

ایمیل : hamechijor@gmail.com

telegram Id: @mdalipour

موبایل :

09911019308